ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

آزادی دانشجویی که به جرم ابراز عقیده در زندان بود

عفو بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری

این بیانیه به زبان انگلیسی منتشر شده است. نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی