بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت اعضای اقلیت آذری در ایران

عفو بین الملل
۱ مهر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری