بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نوجوان متهم به قتل «نیرومندترین مرد ایران» به دار آویخته شد

عفو بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بیانیه