بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

قدردانی سازمان دیده بان حقوق بشر از ۷ فعال حقوق بشر: سوسن طهماسبی

دیده بان حقوق بشر
۱۴ مرداد ۱۳۹۰
بیانیه

لوح افتخار آلیسون دفورژ که توسط سازمان دیده بان حقوق بشراعطا می گردد از شجاعت اشخاصی که زندگی خود را وقف محافظت از شأن و حقوق دیگران می کنند تقدیر می نماید. سازمان دیده بان حقوق بشر با این فعالان شجاع برای به وجود آوردن دنیایی که در آن مردم بتوانند فارغ از خشونت، تبعیض و سرکوب زندگی کنند همکاری می کند.

سوسن طهماسبی جهت افزایش آگاهی عموم مردم در باره اینکه چگونه قوانین تبعیض آمیز حقوق زنان را در ایران نقض می نماید فعالیت می کند. طهماسبی یکی از مؤسسین کمپین یک میلیون امضا می باشد. این کمپین یک تلاش مردمی با هدف افزایش گسترده آگاهی در باره حقوق زنان است و برای حمایت از پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، به جمع آوری امضا در میان ایرانیان می پردازد.

وی در تقویت توان جامعه مدنی ایران برای ایجاد تغییرات مثبت نقش مهمی ایفا نموده است، از جمله کمک به تأسیس مرکز آموزش و تحقیقات جامعه مدنی ایران (کنشگران داوطلب) که تا پیش از بسته شدنش توسط نیروهای امنیتی در مارس ۲۰۰۷ فعالیت های مبتکرانه ای را انجام می داد. طهماسبی پیش از کار در ایران برای بهبود بخشیدن به دسترسی مردم به خدمات بهداشت و امور تناسلی در مناطق محروم در ایالات متحده مشغول به کار بود.

طهماسبی جلسات آموزشی متعددی در باره رهبری و ایجاد تفاهم برگزار نموده است، در باره حقوق زنان و کودکان مطالب آموزشی تهیه کرده است، و به پیشرفت همکاری میان گروه های زنان ایرانی و گروه های همردیف آنان در سطح جهان ادامه می دهد.

طهماسبی در مارس ۲۰۰۷ برای سازمان دهی تظاهراتی در پشتیبانی از حقوق زنان دستگیر و از جمله متهم به اشاعه تبلیغات علیه نظام گردید و به دو سال حبس محکوم شد. وی علیه این حکم درخواست پژوهش کرد و با قید ضمانت آزاد گردید. دادگاه تجدید نظر هنوز در مورد این پرونده حکمی صادر نکرده است. وی همچنین توسط مقامات ایرانی دچار مزاحمت های دیگری مانند بازجویی توسط نیروهای امنیتی و چندین مورد ممنوعیت از سفر نیز گردیده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر سوسن طهماسبی را برای تلاش های دلیرانه اش در متعالی ساختن جامعه مدنی و اهمیت بخشیدن به مشکلات مربوط به حقوق زنان در ایران مورد تجلیل قرار می دهد.