بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تعداد زیادی از تظاهر کنندگان آزاد شدند ولی برخی هنوز در زندان هستند

عفو بین الملل
۱۷ تیر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری