بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

دولت عراق باید به حقوق بشر ساکنان قرارگاه اشرف احترام بگذارد

عفو بین الملل
۲۲ تیر ۱۳۹۰
بیانیه