ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

با وجود حکم آزادی، فعال حقوق زنان همچنان در زندان است

عفو بین الملل
۲۳ تیر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری