بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: فعال حقوق زنان بازداشت شد

عفو بین الملل
۵ مرداد ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری