بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید شهروندان آمریکایی را آزاد کند

عفو بین الملل
۷ مرداد ۱۳۹۰
بیانیه