بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

جنگ با مواد مخدر در ایران را تحسین نکنید

دیده بان حقوق بشر
۱۴ مرداد ۱۳۹۰
بیانیه