بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

بررسی گفتگوهای حقوق بشری و تحلیل وضعیت حقوق بشر در ایران

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
فدراسیون بین المللی حقوق بشر
تیر ۱۳۸۳ — مرداد ۱۳۸۳
گزارش