بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندگی سکینه محمدی آشتیانی هنوز در خطر است

عفو بین الملل
۱۷ تیر ۱۳۹۰
بیانیه