بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

دومین سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان، نشان دهندۀ مصونیت قضایی مقامات مسئول است

عفو بین الملل
۳۰ خرداد ۱۳۹۰
بیانیه