بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مرگ فعال حقوق زنان در هنگام مراسم به خاک سپاری پدرش

عفو بین الملل
۱۳ خرداد ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی