ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران دو سال بعد از انتخابات جنجالی

عفو بین الملل
۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بیانیه