بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

اجرای حکم اعدام فعال کرد را متوقف کنید

دیده بان حقوق بشر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی