بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

شهروندان آمریکایی را که به ناحق بازداشت شد اند، آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی