بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سازمانهای حقوق بشر سرکوب مداوم وکیلان را محکوم کردند

عفو بین الملل
۲ خرداد ۱۳۹۰
بیانیه