بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: فعال سیاسی پس از دادگاه تجدید نظر در بند ماند: حشمت الله طبرزدی

عفو بین الملل
۱۷ فروردین ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری