بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل از ایران خواست که لایحه ای را که استقلال سازمانهای غیردولتی را به خطر می اندازد، رد کند

عفو بین الملل
۱۷ فروردین ۱۳۹۰
بیانیه