بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر: نگرانی در مورد احتمال شکنجه وکیل در بند: جاوید هوتن کیان

عفو بین الملل
۱۸ فروردین ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری