بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بی توجهی مجلس شورای اسلامی ایران به نگرانی های سازمان های مستقل غیر دولتی در باره لایحه جدید

عفو بین الملل
۲۱ فروردین ۱۳۹۰
بیانیه