بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دولت عراق باید تحقیقی مستقل را در مورد حمله به قرارگاه اشرف فرا خواند

دیده بان حقوق بشر
۲۶ فروردین ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی