بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر دولت ایران را به آزاد و محدودیت خودسرانه حقوق دگراندیش ایرانی، متهم کرد

دیده بان حقوق بشر
۳۰ تیر ۱۳۷۶
اطلاعیه مطبوعاتی