بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

سرکوب دانشجویان در ایران را محکوم می کنیم

دیده بان حقوق بشر
۲۱ تیر ۱۳۷۸
اطلاعیه مطبوعاتی