بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

در دفاع از محقق و روحانی ایرانی محکوم

دیده بان حقوق بشر
۱۵ شهریور ۱۳۷۸
اطلاعیه مطبوعاتی