بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

آزادی رسانه ها در ایران: به شکنندگی شیشه

دیده بان حقوق بشر
۹ مهر ۱۳۷۸
گزارش