بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مسئولان جمهوری اسلامی

زندانیان شکنجه شدند

استاندار استان مرکزی
روزنامه انقلاب اسلامی
۱ اسفند ۱۳۵۸
مدرک رسمی

جناب آقای عبدالهی، دادستان انقلاب اسلامی ساوه، محترماً از بازدیدی که از ندامتگاه شهربانی ساوه به عمل آمد، طبق صورت پیوست در دو برگ به امضای متصدیان شهربانی ملاحظه شد. اکثر زندانیان به وضع متاثر کننده ای شکنجه شده اند. حتی کسانی که از چهل روز پیش دستگیر و شکنجه گردیده اند، هنوز آثار شکنجه در بدن آنها به خوبی مشاهده می شود. و اغلب آنها علت دستگیریشان نامعلوم می باشد. خواهشمند است به هر نحو مقتضی می دانید دستور فرمایید از اجرای عمل شکنجه قطعاً جلوگیری و به وضع افراد حاضر رسیدگی نموده و نتیجه را به استانداری اعلام فرماید.

(امضاء) استاندار استان مرکزی

صورت مجلس

ساعت ١٥:٨ بامداد روز ٢٤/٦/٥٨ جناب آقای ... استاندار استان مرکزی (اراک) در شهربانی ساوه حضور یافته خواستار ملاقات با بازداشتی های دادسرای انقلاب و سپاه پاسداران شهرستان ساوه که در ندامتگاه این شهربانی بازداشت هستند گردیده سپس شخصاً با بازداشتیهای مذکور در محوطه ندامتگاه ملاقات و گفتگو نموده، در خاتمه دستور فرمودند لیست اسامی افراد مذکور با ذکر تاریخ بازداشت و نوع اتهام و میزان محکومیت تنظیم و در اختیارشان قرار داده شود.

در اجرای دستور اقدام مراتب در حضور حاضرین صورت مجلس شد.

گزارش پزشک قانونی به مدیریت کل دفتر وزارتی

از: مرکز پزشکی قانونی

موضوع: عطف به نامه ١٨٩٤٠/١-١/٧/٥٨

آقای محمود بوجاری معاینه شد. نتیجه به شرح زیر است. عین مرجوعه اعاده می گردد.

کبودی، تورم و خراشیدگی و زخمهای متعدد که تقریباً سرتا سر پشت و ناحیه کمر را شامل می شود. سائیدگیهایی در ناحیه هر دو مچ دست در حال التیام دیده می شود که دراثر برخورد با جسم سخت ایجاد شده است. با توجه به التیام نسبی در حدود ده روز از تاریخ ایجاد آسیبهای طرف می گذرد. مدت درمان از وقوع حادثه بیست روز تعیین می گردد. معاینه مجدد لازم است.

(امضاء) مدیر کل مرکز پزشکی قانونی


منبع: روزنامه انقلاب اسلامی ۱ اسفند ۱۳۵۸