بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر سرکوب رسانه ها در ایران را محکوم کرد

دیده بان حقوق بشر
۵ اردیبهشت ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی