بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

حکم دادگاه در پرونده جاسوسی دلسردکننده است

دیده بان حقوق بشر
۳۱ شهریور ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی