بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دادگاه شرکت کنندگان در کنفرانس

دیده بان حقوق بشر
۱۱ آبان ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی