بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

تصمیم قاطعانه شورای حقوق بشر در مورد ایران و ساحل عاج

دیده بان حقوق بشر
۵ فروردین ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی