بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: مرد کرد در خطر اعدام: شیرکو معارفی

عفو بین الملل
۱۰ فروردین ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری