بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ده ها تن از آذربایجانی هایی که در تظاهرات مربوط به دریاچه ارومیه شرکت کرده بودند، بازداشت شدند

عفو بین الملل
۱۵ فروردین ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری