بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سازمانهای جامعه مدنی در خطر نابودی هستند

عفو بین الملل
۱۵ فروردین ۱۳۹۰
بیانیه