بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

درخواست بخشش دانشجوی حقوق کرد که به اعدام محکوم شده است

عفو بین الملل
۳ دی ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی