بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر: فعال حقوق بشر محکوم شد: نوید خانجانی

عفو بین الملل
۹ اسفند ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری