بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق زنان

فرهنگ، سنت و سیاست : ابزاری برای نقض حقوق بشر زنان

آراتی رائو/آن الیزابت مایر/جولی مرتوس/مارشا فری من/ترجمۀ ع-ر رهگذر/بنیاد برومند
بنیاد برومند
۱۷ اسفند ۱۳۸۹
فصل کتاب