بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اعدام به وسیله سنگسار

عفوبین الملل
عفوبین الملل
۲ دی ۱۳۸۹
گزارش