بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

ایران احمدی نژاد: تهدیدی برای صلح، حقوق بشر و قانون بین الملل

مجلس شورای کانادا
مجلس شورای کانادا
۱۹ آذر ۱۳۸۹
گزارش