بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

هواداران آیت الله بروجردی بازداشت شدند

سازمان عفو بین الملل
۲۳ آذر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری