بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

هلند: خطر اخراج مردان و زنان همجنسگرای ایرانی به ایران

دیده بان حقوق بشر
۱۵ مهر ۱۳۸۵
نامه