بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

هلند و سوئد از اخراج دگرباشان ایرانی به ایران خودداری کنید، ایشان در آنجا در خطر شکنجه هستند

دیده بان حقوق بشر
۱۶ مهر ۱۳۸۵
بیانیه