بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

هلند باید به اخراج دگرباشان ایرانی خاتمه دهد

دیده بان حقوق بشر
۱۶ مهر ۱۳۸۵
نامه