بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ما نسلی مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی در ایران

دیده بان حقوق بشر
۲۴ آذر ۱۳۸۹
گزارش