بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

شادی صدر: مدافع حقوق بشر، برگه اطلاعات

سازمان عفو بين الملل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
گزارش