بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

برگه اطلاعات در مورد سید ضیاالدین نبوی

سازمان عفو بين الملل
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
گزارش