بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

وضعیت حقوق بشر در ایران – بیانیه کتبی عفو بین الملل به چهاردهمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
گزارش