بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل از عدم همکاری ایران با کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار تاسف کرد

سازمان عفو بین الملل
۲۰ خرداد ۱۳۸۹
بیانیه