بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

خبرنگار برجسته ایرانی با قید وثیقه آزاد شد

سازمان عفو بين الملل
۱ تیر ۱۳۸۹
گزارش